Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), (zwana dalej również: Ustawą o d.i.p),  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek. 

Wniosek można składać w następujący sposób: 

 • Listownie na adres: Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków”  w Gdańsku, ul. P. Michałowskiego 28,  80-300  Gdańsk. 
 • Bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków” , ul. P. Michałowskiego 28,  Gdańsk. 
 • W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@p42.edu.gdansk.pl 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową. 

 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o d.i.p., udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków” w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków” w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków”  w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone. 

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji 
w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków”  w Gdańsku zgodnie z art. 15 Ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków” w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać. 

 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Przedszkola nr 42 „Dolina Smyków”  w Gdańsku. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 42 „Dolina Smyków”  w Gdańsku, ul. P. Michałowskiego 28,  80-300 Gdańsk. 
 1. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Przedszkola, p. Agata Chruszcz, kontakt: sekretariat@p42.edu.gdansk.pl 
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rodo-edu.pl 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), 
  w celu rozpatrzenia wniosku. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  
 1. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 pliki do pobrania